Extra stämman i Skeppsviks och Sjöskogens gemensamma anläggningssamfällighet beslutade idag,  den 16 juni 2018, att anta nya stadgar. Beslutet var det andra beslutet av två, som nuvarande stadgar för LGA samfälligheten kräver för en stadgeändring.
På den ordinarie stämman i maj beslutades det att LGA samfälligheten ska ombildas till en samfällighetsförening med nya stadgar.

En ansökan hos Lantmäteriet om ombildning av LGA samfälligheten som förvaltar Nävekvarn ga:5 till en samfällighetsförening med nya stadgar kommer att göras så snart protokollet från dagens möte är klart.

Det är endast fastigheter i Skeppsvik som är medlemmar i Nävekvarn ga:5

STYRELSEN