Information för boende i Skeppsvik

Alla som äger tomt eller hus i Skeppsvik är automatiskt medlemmar i Samfälligheten. Alla fastighetsägare betalar medlemsavgift, sophanteringsavgift samt en fast och en rörlig avgift för verklig vattenförbrukning.

Föreningens verksamhet regleras av de stadgar som antogs av 2017 års föreningsstämma. Samfällighetens huvudsakliga ansvarsområde är att förvalta föreningens vägar och övriga anläggningar som vatten och avlopp, sophämtning, bad- och lekplatser, tennis- och boulebanor, föreningshus mm. Samfälligheten är medlem i Präst-Utterviks Samfällighetsförening (vägen från Nävekvarn förbi Skeppsvik mot Koppartorp).

Allmänt om Skeppsviks Samfällighetsförening

Allmänna ordningsregler

Vi hjälps alla åt att hålla rent och snyggt på våra gemensamma anläggningar, längs vägar och på allmänningar. Allmänningarna förvaltas av Samfälligheten och får inte disponeras för eget bruk. Det är fördelaktigt att du själv håller efter gräs mm i diket mot vägen, även utanför egen tomtgräns.

Kontakta styrelsen:

 • om du upptäcker skadegörelse eller liknande
 • vid eventuellt behov av röjning utanför tomtgränsen

Föreningen äger all mark utanför fastighetsägarens tomt, därför krävs skriftligt tillstånd av styrelsen för att:

 • anlägga ny infart till tomten
 • igenfyllning av dike
 • fällning av träd på allmänningen

Tomtgräns

Känn till er tomtgräns, för er tomtgräns se Nyköpings kommuns karta med fastighetsbeteckning och tomtgränser och zooma in er fastighet på kartan.

Sjöskogens naturreservat

Den 17 dec 2009 fattade Länsstyrelsen beslut om bildande av Sjöskogens naturreservat. Det innebär att hela Skeppsviks kuststräcka nu är Naturreservat. Undantaget är Nya badet, där föreningen har en dispositionsrätt på statens mark och viken nedanför reningsverket. Sörmlandsleden har en del av sin sträckning genom naturreservatet.

Grannsamverkan

Christer Olsén är föreningens kontaktombud när det gäller grannsamverkan. Nedan följer några tips till dig som boende i området.

 • Meddela grannarna när du reser bort och be en granne att tömma brevlådan när du inte är hemma
 • Försök få en granne att parkera bilen på din tomt när du är bortrest
 • Sätt belysning med timer
 • Ha koll på bilar som du inte känner igen
 • Var uppmärksam på förändringar på din och grannars tomter
 • DNA märkning av dina personliga värdesaker
 • Kontakta kontaktombudet och/eller polisen vid misstanke eller brott på vårt område

Hastighet

Håll rätt hastighet

Hastighetsbegränsning

Observera att hastighetsbegränsning 30 km/h gäller på alla vägar som går genom tomtområden.

Sällskapsdjur

Lagar och bestämmelser för sällskapsdjur

Sällskapsdjur

Respektera gällande lagar och bestämmelser för sällskapsdjur.

Vägar, vändplaner och allmänning

Nyttjande av vägar, vändplaner och allmänning

Vägar, vändplaner och allmänning

Vägar, vändplaner och allmänning får inte utnyttjas som upplags- eller parkeringsplats.

Båtar och husvagnar

Förtöjning, uppläggning/förvaring

Båtar och husvagnar

Det är inte tillåtet att varaktigt lägga upp eller förtöja båtar eller anlägga privata bryggor utmed stränderna i området. Varaktig uppläggning/förvaring av båtar och husvagnar på egen tomt bör undvikas.

Föreningens släpkärra

Bokas genom Peter Andrén, Styrbordsvägen 10, tel. 070-819 21 21.
Kostnad för heldag 150 kr och för halvdag 75 kr.

Våra allmänningar och städdagar

Allmänningarna förvaltas av Samfälligheten och får inte disponeras för eget bruk. De röjs och städas gemensamt vid ett antal städdagar varje höst, under ledning av en utsedd städledare.

Renhållning i Skeppsvik och Nävekvarn

Håll Skeppsvik Rent!
/Styrelsen

Ägarbyte

Den som säljer sin fastighet skall meddela följande till Föreningens kassör:

 1. Ny ägarens tillträdesdatum
 2. Den nya ägarens namn, adress och telefonnummer
 3. Hur säljaren kan nås vid framtida kontaktbehov.
 4. Vattenmätarens ställning vid tillträdet skall också meddelas.

Formellt är det säljarens ansvar att meddela kassören men det ligger också i köparens intresse att det blir gjort.

Som medlem eller nyinflyttad i Skeppsvik Samfällighet är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen för frågor och funderingar. Vi ordnar ett möte där du kan ta upp dina frågor och muntligen få aktuell information.

Båtplatser

Enligt ett samarbetsavtal med Nävekvarns Båtklubb (NQBK) har varje fastighetsägare möjlighet att få båtplats genom att bli medlem i NQBK. Av medlemskapet följer även fiskerätt i ett stort område. Läs mer på NQBK hemsida www.nqbk.se .

Båtplatser

Enligt ett samarbetsavtal med Nävekvarns Båtklubb (NQBK) har varje fastighetsägare möjlighet att få båtplats genom att bli medlem i NQBK. Av medlemskapet följer även fiskerätt i ett stort område. Läs mer på NQBK hemsida www.nqbk.se .

Samfällighetens Midsommarfest

Samfällighetens fest på midsommarafton vid klubbhuset invid lekplatsen är en tradition som vi hjälps åt med att arrangera. I god tid före midsommar annonseras detta på hemsidan och på våra anslagstavlor. Där får du information om vem du kan kontakta för att delta och bidra.

Övrigt

Orienteringstavlor över området finns vid infarterna samt vid tennisbanan.

Tennisbanan bokas genom tidsnotering på plats. Boulebanorna utnyttjas utan tidsbok­ning.

Det finns möjlighet att boka föreningens släpkärra. För mer info se kontakt.