Information för boende i Skeppsvik

Alla som äger tomt eller hus i Skeppsvik är automatiskt medlemmar i Samfälligheten. Alla fastighetsägare betalar medlemsavgift, sophanteringsavgift samt en fast och en rörlig avgift för verklig vattenförbrukning.

Föreningens verksamhet regleras av de stadgar som antogs av 2019 års föreningsstämma. Samfällighetens huvudsakliga ansvarsområde är att förvalta föreningens vägar och övriga anläggningar som vatten och avlopp, sophämtning, bad- och lekplatser, tennis- och boulebanor, föreningshus mm. Samfälligheten är medlem i Präst-Utterviks Samfällighetsförening (vägen från Nävekvarn förbi Skeppsvik mot Koppartorp).

Allmänt om Skeppsviks Samfällighetsförening

Allmänna ordningsregler

Vi hjälps alla åt att hålla rent och snyggt på våra gemensamma anläggningar, längs vägar och på allmänningar. Allmänningarna förvaltas av Samfälligheten och får inte disponeras för eget bruk. Det är fördelaktigt att du själv håller efter gräs mm i diket mot vägen, även utanför egen tomtgräns.

Kontakta styrelsen:

 • om du upptäcker skadegörelse eller liknande
 • vid eventuellt behov av röjning utanför tomtgränsen

Föreningen äger all mark utanför fastighetsägarens tomt, därför krävs skriftligt tillstånd av styrelsen för att:

 • anlägga ny infart till tomten
 • igenfyllning av dike
 • fällning av träd på allmänningen

Tomtgräns

Känn till er tomtgräns, för er tomtgräns se Nyköpings kommuns karta med fastighetsbeteckning och tomtgränser och zooma in er fastighet på kartan.

Sjöskogens naturreservat

Den 17 dec 2009 fattade Länsstyrelsen beslut om bildande av Sjöskogens naturreservat. Det innebär att hela Skeppsviks kuststräcka nu är Naturreservat. Undantaget är Nya badet, där föreningen har en dispositionsrätt på statens mark och viken nedanför reningsverket. Sörmlandsleden har en del av sin sträckning genom naturreservatet.

Grannsamverkan

Margareta Larsson är föreningens kontaktombud när det gäller grannsamverkan. Nedan följer några tips till dig som boende i området.

 • Meddela grannarna när du reser bort och be en granne att tömma brevlådan när du inte är hemma
 • Försök få en granne att parkera bilen på din tomt när du är bortrest
 • Sätt belysning med timer
 • Ha koll på bilar som du inte känner igen
 • Var uppmärksam på förändringar på din och grannars tomter
 • DNA märkning av dina personliga värdesaker
 • Kontakta kontaktombudet och/eller polisen vid misstanke eller brott på vårt område