Vår styrelse

I maj hålls årsmöte som utser styrelse, samt beslutar om avgifter, investeringar och väsentliga förändringar av verksamheten. Medlemsavgifterna fastställs av årsmötet. För att hålla nere våra kostnader och skapa trivsel i området vill vi gärna uppmuntra medlemmarna att, om man har möjlighet, delta och bidra vid gemensamma aktiviteter. Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen, samt kontakter med myndigheter och intresseorganisationer, bevakning av planfrågor och service av gemensamt intresse.

Styrelsens uppdrag

Lag 1973-1150 om förvaltning av samfalligheter

Styrelsen skall

  1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
  2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper,
  3. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
  4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
  5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
  6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter. Ovanstående framgår av § 9 och § 10 i föreningens stadgar.  Stadgar Skeppsviks Samfällighetsförening 2019-05-11

Styrelsens medlemmar

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att lämna ett förslag till årsmötet i maj till lämpliga kandidater för det kommande styrelsearbetet.

För att göra vårt kontaktnät större behöver vi din hjälp för att finna lämpliga kandidater till styrelsen.

Du känner säkert till personer som har sådana kunskaper och färdigheter som passar in i styrelsearbetet, och du gör dig själv och föreningen en tjänst om du lämnar tips till oss som jobbar inom valberedningen.

Valberedningens arbete är inriktat på att föreslå årsmötet lämpliga kandidater, både till det kommande årsmötet och till att ha beredskap att lämna förslag till senare årsmöten, och vi strävar efter att ha en lämplig rotation på uppdragen både när det gäller olika kön och kompetenser samt längden på uppdragen.

Valberedningens medlemmar