Trädfällning i samfälligheten

Styrelsen arbetar långsiktigt med att utveckla den samfällda marken i enlighet med en plan framtagen av L-O Säfström Landskapsarkitekt AB 2004. I denna finns inventering, utvärdering, föreslagna åtgärder och skötselanvisningar för de olika delområdena. Budget avsätts årligen för detta. Träd som står på allmänning förvaltas av Samfälligheten och får inte disponeras för eget bruk eller hanteras egenmäktigt.

Utöver detta åtgärdas på samfällighetens bekostnad löpande:

  • Träd som av någon anledning bedöms av styrelsen att pga. ålder/sjukdom falla och då skada egendom/person eller falla ut över våra vägar och stigar.
  • Träd som står dåligt till och riskerar att skada våra gemensamma anläggningar t.ex. i våra diken, stigar, vägtrummor m.m.
  • Träd som skymmer sikten för trafiken.
  • Träd som ej tillhör vår fauna.

Fastighetsägare som önskar fälla träd som inte uppfyller ovanstående kriterier får verkställa fällning och stå för kostnaden, under förutsättning att samtliga berörda grannar och styrelsen godkänner trädfällningen. Bifogad blankett ska då ifyllas och tillställas styrelsen. De träd ansökan avser ska uppmärkas med band e.d.