En gemensam förbesiktning med representanter från Skeppsviks samfällighet, Gästabudstaden , Vattenfall samt Gräv-entreprenören kommer att genomföras under de närmaste två veckorna.

Den tänkta grävsträckan samt placering av kabelskåp kommer att märkas ut med markeringsfärg.

Markerad grävsträcka kan komma att ändras om det vid grävarbetet visar sig uppstå hinder.

Styrelsen vill göra er som fastighetsägare uppmärksamma på att planteringar o dyl. utanför er tomtgräns kan påverkas och att ni som fastighetsägare då är skyldig att ta bort dessa innan grävningen startar.

 

Ianspråktaget utrymme återställs. För grus- och grönytor gäller att de grovåterställs. Asfalterade infarter asfalteras och plattbelagda infarter återläggs med befintliga plattor.

 

Styrelsen