Grävarbete för fiber och elledningar

Vid årsstämman den 27 maj fick styrelsen mandat att teckna avtal med kabelleverantör och Vattenfall om nedläggning av kabel för fiber och elledningar på föreningens mark.

På stämman presenterade Gästabudstaden en ritning över ledningarnas placering.

I första hand i kantremsa, ytterslänt eller släntfot

I andra hand i innerslänt

I tredje hand i vägbana

Vid en besiktning av området kan konstateras att många fastighetsägare nyttjar mer än sin egen tomt för bl a buskar, häckar och olika typer att stenlagda uppfarter.   Styrelsen vill göra er som fastighetsägare uppmärksamma på att planteringar o dyl utanför er tomtgräns kan påverkas vid de kommande grävarbetena. Eventuella planteringar utanför er tomt försvårar grävarbetet när det gäller att gräva enligt ovanstående prioriteringsordning. Träd och växter på samfällighetens mark som eventuellt påverkas  kommer INTE att ersättas. I värsta fall måste grävarbetet utföras i innerslänt eller  anslutning till själva vägbanan vilket kan medföra stora framtida kostnader för vägunderhållet i föreningen. Föreningen vill så långt det är möjligt undvika risker för stora framtida kostnader.

Grävarbete för fiber från tomtgräns till fastighet för fastighetsägare som beställt detta har påbörjats och kommer att fortsätta fr o m v 32.

Övrigt grävarbete kommer att påbörjas i september månad

 

Styrelsen