• Arbetet med att gräva ner stolpar för placering av elskåp på resp tomt har påbörjats. Uppsättning och inkoppling av de nya elskåpen har försenats på grund av att fästen för själva skåpet på stolpen har saknats.
    Vattenfall efterlyser underskrivna avtal om elskåpens placering från ett antal fastighetsägare i etapp1 till 5. De sista avtalen till ett antal fastigheter i etapp 6 skickades ut så sent som i månadsskiftet oktober/november.

Har ni inte fått ett avtal om elskåpets placering på er fastighet kan ni kontakta Jonas Lövstrand,
E-mail: jonas.lovstrand@abeka.se

  • Frågor vi i styrelsen får angående placering av stolpen för elskåpet på tomten visar att det fortfarande är en del fastighetsägare som inte känner till den egna fastighetens tomtgräns. Under fliken Information för boende. Tomtgränser, hittar du en länk till Nyköpings kommuns karta.

Ett antal fastigheter, där el och fiber går in på skilda ställen till fastigheten alternativt där stolpen för elskåpet satts upp och fiberanslutningen kopplats ihop, kommer att ha möjlighet att få sin fiber inkopplad före det nya elskåpet ansluts. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2019.
Under vecka 41 genomfördes utbyte av 4 st avstängningsventiler på huvudvattenledningen, 2 st vid Fregattvägen, 1 st vid gångstigen mellan Fregattvägen och Skonertvägen samt 1 st mellan Skonertvägen 46-48. Vårt vattenledningsnät kan nu delas upp i 3 större områden.

Ett mindre slukhål uppstod vid Skonertvägen 10-12 där vatten och avloppsledningen går under vägen. Hålet var mer än 2 m djupt och av säkerhetsskäl spärrades vägen av. Det var inga problem med vatten och avloppsledningen men mycket stora sprängstenar i schaktet med stora hålrum var orsak till hålet.

Det hade kommit till styrelsens kännedom att boende upplevde olägenhet av sopkärlen vid Spantvägen bl a på grund av mycket flugor. En enkät genomfördes till fastighetsägare på Spantvägen, Durkvägen, Toftvägen samt Skonertvägen 15-47 och Skonertvägen 18-48 med begäran om åsikt i frågan att sopkärlen vid Spantvägen tas bort och att fastighetsägare istället får lämna sina sopor vid Skeppsviksvägen/Tackelvägens sopstation. 35 fastighetsägare har svarat Nej, 5 har svarat Ja, 1 har svarat Spelar ingen roll och 26 fastighetsägare har inte lämnat något svar. Styrelsen behandlade enkäten på styrelsesammanträde den 27 oktober och beslutade att sopkärlen vid Spantvägen skall vara kvar på nuvarande plats. Kärlen kan inte flyttas närmare Prästutterviksvägen då samfälligheten inte äger marken.

Samfällighetens lokal vid Lekplatsen har fått en officiell adress: Skeppsviks samfällighetsförening, Tackelvägen 2A, 611 76 Nävekvarn.

Långa handläggningstider hos lantmäteriet gör att vi ännu väntar på ett godkännande av ombildning av den gamla LGA samfälligheten för Nävekvarn ga:5 till samfällighetsförening.

Styrelsen