Ett Kanadensiskt bolag, Canadian Cobalt Projects Inc,  har ansökt om ett undersökningstillstånd hos Bergsstaten för att undersöka om det finns brytvärda mineraler inom ett i ansökan specificerat större området.  Alla fastigheter på Babordsvägen, samt några fastigheter på Styrbordsvägen,  Fockvägen och Spantvägen samt del av samfällighetens egen fastighet är direkt påverkat då de ligger inom det sökta området. Även delar av Nävekvarns samhälle ligger inom det sökta området.
Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt även i förhållande till markägaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en fyndighet och dess eventuella brytvärdighet.  Tillståndet ger också företräde till den eventuella fyndigheten.

Skeppsviks samfällighetsförening har lämnat in ett yttrande där vi motsätter oss att undersökningstillståndet beviljas.

Efter att beslutsdatum flyttas fram från tidigast den 16 januari till den 25 januari och styrelsen tagit del av ytterligare information, togs ett beslut att lämna in en komplettering  till yttrandet insänt den 8 januari.  Bolaget har i ansökan uppgivit att detaljplanerade områden inte är påverkade, men inkluderat fastigheter inom detaljplanerat område i sin ansökan.

Yttrande insänt till Bergsstaten 2018-01-08  samt Komplettering insänt 2018-01-22