Kallelse och handlingar till årsmötet den 12 maj  för Skeppsviks samfällighetsförening finns nu tillgängliga under dokument.

Notera att ni som ägare av fastigheterna Nävekvarn 7:2 till 7:315  i Skeppsvik, också kommer att få  en kallelse till en stämma den 12 maj för Skeppsviks och Sjöskogens gemensamma anläggnings samfällighet.  Det beror på att enligt lantmäteriets register så ingår inte hela vattenlednings- och avloppsnätet i Skeppsvik i vår samfällighetsförening.  Vissa delar tillhör ett annat anläggningsbeslut,  Nävekvarn ga:5 som är en gammal LGA samfällighet (Skeppsviks och Sjöskogens gemensamma anläggningssamfällighet med Nävekvarn 7:2 till 7:315 som enda medlemmar och senast kända styrelse är registrerad 1974.).

Vår målsättning är att vidta åtgärder för att möjliggöra en framtida fusion av Nävekvarn ga:5 med Skeppsviks samfällighetsförening

Städning av baden är planerat till den 11 maj.

Samling kl 09.00 vid nya badets parkering.

 

Styrelsen