Arbetet med planerat underhåll av vårt vattenledningsnät har påbörjats. Hittills har en avstängnings ventil på en huvudledning vid Fockvägen, samt fyra service ventiler till fastigheter bytts ut. Under hösten kommer arbetet att fortsätta och information om när vattnet är avstängt kommer att ske via hemsidan, mail samt skyltar vid infarterna till vårt område. OBS att när vattnet sätts på igen kan det vara missfärgat.

Styrelsen har fått förfrågan om tomtgränser. Tomtgränsen går som regel inte ut ända till vägen. Information om tomtgränser går att få via kommunens hemsida.  Karta med tomtgränser

Vi vill göra er uppmärksamma på att föreningen inte äger mark vid badplatsen Skedenvik, nya badet. Vi har dispositionsrätt till badplatsen men omgivande mark tillhör Sjöskogens naturreservat. Av föreskrifterna för reservatet framgår att det är förbjudet att avverka eller utföra annan skogsbruksåtgärd samt att ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle. Vintern 2017/2018 har en otillåten avverkning skett öster om själva badplatsen, markerat med rött på kartan. Förnärvarande utreds detta av länsstyrelsen.

Arbetet med fiber- och elkablar fortsätter och stamnätet beräknas vara klart inom de närmaste dagarna. Därefter fortsätter arbetet med el-stationer och montering av pollare med nya elskåp på respektive fastighet med början i etapp 1, samt anslutning av fiber till stamnätet för de som beställt fiber.
Information från vattenfall är att obebyggda tomter förbereds med kabel fram till tomtgräns, men varken pollare eller mätarskåp sätts upp. Tomtägare som har papper på att ett elskåp ingick i köpet av tomten kan skicka in samtliga sidor av det avtalet till vattenfall. Ann-Chalott Malmgren, ann-chalott.malmgren@vattenfall.com   Är tomten berättigad till elskåp, kommer vattenfall att, i tomtgräns, placera pollare i mark med elskåp på, så som de gör med resterande tomter.

Styrelsen