Nu har arbetena med vårt fiber- och elnät avslutats.
Första veckan i september besiktades våra vägar.
Gästabudstaden som har schaktansvaret, Klerdals (gräventreprenören som även var vattenfalls representant) samt medlemmar från styrelsen, och en extern besiktningsman som föreningen anlitat deltog.
Vägarna godkändes inte, det finns ett antal kantskador, skador i vägmitt samt tryckskador som inte är åtgärdade. Dessa ska åtgärdas under hösten.
När det gäller luftledningar för el är planen att de tas ner i vinter.  Antalet kvarvarande abonnenter uppkopplade till kopparnätet avgör om allt kan tas ner eller enbart elledningar.

Nu är fusionen mellan Skeppsviks samfällighetsförening och Skeppsviks gemensamma anläggningars samfällighetsförening klar.
Från den 5 september ingår formellt även Nävekvarn ga:5 i Skeppsviks samfällighetsförening.
Detta innebär att föreningen formellt nu också har rätt att sköta och underhålla hela vatten och avloppsnätet inom Skeppsvik på samma sätt som de senaste 30-40 åren.
Inga nya fastigheter tillkommer, det är en 100% överenstämmelse mellan de fastigheter som tillhör Nävekvarn ga:5 och de fastigheter som sedan tidigare tillhört Skeppviks samfällighetsförening genom Nävekvarn ga:4.

I samband med höstens städdagar kommer trummor under vägarna att märkas upp så att de inte skadas vid dikesröjningen. När alla städområden har haft sin städdag kommer våra diken att röjas.

Under senare delen av oktober planeras underhållsarbeten i vårt VA-nät, mer information kommer senare.

Styrelsen.