Under veckan som gått har ett antal avstängningskranar på våra vattenledningar bytts ut. Området går nu att dela upp i 8 delar för att förenkla framtida läcksökning i vårt område. I samband med arbetet användes tidigare utbytta kranar för att minimera tiden respektive område/fastighet påverkades av vattenavstängningen.

Antalet kvarvarande abonnenter i Telias kopparnät har minskat under hösten och resulterat i att Telia beslutat att avveckla kopparnätet i Skeppsvik. Telia har meddelat kvarvarande abonnenter detta med ett erbjudande om annan lösning.
Detta innebär att alla kvarvarande stolpar med luftledningar kommer att tas bort i Skeppsvik.
Styrelsen har ännu inte erhållit en tidplan för detta.

Återställning av skador som grävarbetena orsakat på beläggningen på våra vägar har pågått, det återstår nu asfaltering på ett ställe på Skonertvägen.

Trafikverket har i år genomfört en vägsyn och då noterat följande behov av åtgärd.
Förbudsmärken (C31 Hastighetsbegränsning) 30 km/tim utan beslut ska monteras ned, men det är möjligt att byta ut dem till E11. Rekommenderad lägre hastighet.

Styrelsen har ansökt om ett beslut att få behålla nuvarande förbudsmärken men fått avslag på ansökan. Nuvarande skyltar kommer därför att bytas ut till E11.

Styrelsen har påbörjat en inventering av föreningens vägdiken, slänter och vägtrummor för att säkerställa avvattning och vägarnas bärighet. Vi vill göra er uppmärksam på att träd som står på dikeskanter eller på/vid vägtrummor vid infarter till fastigheter behöver tas bort tas bort då rötter kan skada vägtrumman/växa ner i diket och försvåra vattenavrinning från vägkroppen.

Höst städdagarna har genomförts med bra anslutning.

Dikesklippning har genomförts i oktober och styrelsen har noterat att maskinklippning av mindre buskage i dikeskanter blir fult och kan behöva göras på annat sätt.

Styrelsen