Under året avslutades arbetet med fiber- och elkablar, nu har hela vårt område fått möjlighet till fiberanslutning och Vattenfall har grävt ner elkablar och satt upp nya elskåp innanför respektive fastighets tomtgräns. Telia beslutade att stänga ner kopparnätet i Skeppsvik från och med den 2 dec. Det har krävts mycket grävarbete och våra vägar har blivit påverkade och även marken runt omkring elskåpen. Återställning av marken har skett kontinuerligt och lagning av våra vägar har gjorts under sensommar och höst. Styrelsen har haft extern hjälp för besiktning av skador på vägarna och vi har nu nått en tillfredställande kvalitet på våra vägar. Det är planerat att ta bort alla gamla stolpar, luftledningar och elskåp under vintern som kommer. Därefter kan det eventuellt finnas ytterligare behov av åtgärder på våra vägar. Vi har 5 års garanti på utfört jobb.

Styrelsen planerar för ny beläggning på de vägar inom området som ej har fått ny beläggning under åren 2008-2014. Detta planeras göras under 2020. Inför det planerade beläggningsarbetet kommer en trumma under Toftvägen samt en trumma under Durkvägen att behöva bytas.

För att säkra avvattning och vägarnas bärighet pågår en inventering av föreningens vägdiken, slänter och vägtrummor. Träd som står på dikeskanter eller på/vid vägtrummor kan behövas tas bort.

Under året har arbeten utförts på våra vattenledningar med bla byte av avstängningskranar för att förenkla läcksökning, och om möjligt begränsa antalet påverkade fastigheter vid en eventuell vattenläcka och eventuella reparationer.

Årsmötet nästa år är inplanerat till 23 maj, så reservera den dagen.

GOD JUL GOTT NYTT ÅR
Styrelsen