Hej,

Året har präglats av pandemin som påverkat oss alla på olika sätt och det är inte över än. Det planerade årsmötet i maj 2020 ersattes med ett årsmöte med enbart poströstning och det traditionella midsommarfirandet vid lekplatsen ställdes in.

Årsmötet 2021 är planerat till den 15 maj och styrelsen kommer att förbereda för att även stämman 2021 kan genomföras med poströstning, men med möjlighet att ändra till en fysisk stämma om det är möjligt.
Information om förslag att ta ställning till kommer att skickas ut och ni kommer att ha möjlighet lämna synpunkter på förslagen och få svar innan själva stämman/poströstningen genomförs.

Det pågår ett arbete med att förbättra vår hemsida. Om ni har önskemål om innehåll mm så får ni gärna kontakta oss.

Vi planerar att efter årsskiftet fortsätta med röjning och nertagning av träd utmed Skeppsviksvägen.

Vi vill också påminna er om att det är ni som fastighetsägare som ansvarar för skötsel av området mellan tomten och vägen, inklusive vägdiket. (Årsmötesbeslut och praxis sedan länge i Skeppsvik)

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR                

                 Styrelsen