Styrelsen får då och då frågor om Grannemedgivande för bygglovsbefriade byggnader närmare tomtgräns än 4,5 m mot samfällighetens mark.
När det gäller bygglov eller bygganmälan hänvisar styrelsen alltid till Nyköpings kommun.

 

Allmän platsmark

Den mark som samfälligheten äger är en allmän platsmark av typen parkmark i vår detaljplan. Allmän platsmark är avsedd för ett gemensamt behov och kan inte ändras till tomtmark utan ändring av detaljplanen.

Allmän platsmark innebär att samfälligheten inte kan ge ett Grannemedgivande för en friggebod eller ett Attefallshus med placering närmare tomtgräns än 4,5 m.
Enligt information på Nyköpings kommuns hemsida är kravet i stället ett bygglov.

 

Tomtgräns
Det är vanligt att våra nya medlemmar utgår från att all mark fram till vägdiket tillhör den egna fastigheten. Tomtgränsen går som regel inte ut ända till vägen. I en del fall kan det vara flera meter mellan tomtgräns och väg.
Information om tomtgränser går att få via kommunens hemsida.  Länk till kommunens karta finns på vår hemsida, välj flygbild 2018 och zooma in er fastighet. Enligt information från kommunen har gröna linjer på kartan god överensstämmelse med fastighetsgränsen.
Karta med tomtgränser hittas även via lantmäteriet på https://minkarta.lantmateriet.se

Vi vill påminna om att fastighetsägare inte har rätt att sätta upp en friggebod eller annan byggnad på samfällighetens mark utanför den egna tomtgränsen.

 

Sv-ventiler  (Finns vid fastighetens anslutningspunkt till vattenledningsnätet)

Sv-ventiler är placerade lite utanför tomtgränsen (ett fåtal undantag finns). För att byta ut sv-ventiler som ofta finns ca 2 meter under marknivån behövs en grävmaskin som kan gräva ut ett utrymme med en radie av 2 m runt ventilen av säkerhetsskäl (rasrisk av kanter) för den person som ska stå i gropen och arbeta. Därför måste hänsyn tas till att byggnader och annat ej kan förhindra underhåll av samfällighetens anläggningar.

Styrelsen